ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.วิชัย ราชวงศ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • บธ.ม. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยอีสาน
  • ค.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม