ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ภควรรณ ลุนสำโรง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • บธ.บ. (การจัดการ), สถาบันราชภัฏนครราชสีมา